(*) denotes equal contribution.

Conference Papers

Nonparametric Score Estimators

Yuhao Zhou, Jiaxin Shi, and Jun Zhu.

ICML, 2020. [pdf] [arxiv] [code]

Sparse Orthogonal Variational Inference for Gaussian Processes

Jiaxin Shi, Michalis K. Titsias, and Andriy Mnih.

AISTATS, 2020. [pdf] [arxiv]

Best Student Paper Runner-Up at AABI 2019.

Sliced Score Matching: A Scalable Approach to Density and Score Estimation

Yang Song*, Sahaj Garg*, Jiaxin Shi, Stefano Ermon.

UAI, 2019. [pdf] [arxiv] [code]

Scalable Training of Inference Networks for Gaussian-Process Models

Jiaxin Shi, Mohammad Emtiyaz Khan, and Jun Zhu.

ICML, 2019. [pdf] [arxiv] [code]

Functional Variational Bayesian Neural Networks

Shengyang Sun*, Guodong Zhang*, Jiaxin Shi*, Roger Grosse.

ICLR, 2019. [pdf] [arxiv] [code]

Preliminary version presented at NeurIPS BDL Workshop, 2018.

Semi-crowdsourced Clustering with Deep Generative Models

Yucen Luo, Tian Tian, Jiaxin Shi, Jun Zhu and Bo Zhang.

NeurIPS, 2018. [pdf] [arxiv] [code]

Preliminary version presented at ICML TADGM Workshop, 2018.

A Spectral Approach to Gradient Estimation for Implicit Distributions

Jiaxin Shi, Shengyang Sun, and Jun Zhu.

ICML, 2018. [pdf] [arxiv] [code]

Message Passing Stein Variational Gradient Descent

Jingwei Zhuo, Chang Liu, Jiaxin Shi, Jun Zhu, Ning Chen, and Bo Zhang.

ICML, 2018. [pdf] [arxiv]

Kernel Implicit Variational Inference

Jiaxin Shi*, Shengyang Sun*, and Jun Zhu.

ICLR, 2018. [pdf] [arxiv]

Preliminary version presented at ICML Workshop on Implicit Models, 2017.

Other Abstracts

Spectral Estimators for Gradient Fields of Log-Densities

Yuhao Zhou, Jiaxin Shi, and Jun Zhu.

ICML Workshop on Stein’s Method, Long Beach, USA, 2019.

Visualization & Graphics

Analyzing the Training Processes of Deep Generative Models

Mengchen Liu, Jiaxin Shi, Kelei Cao, Jun Zhu, and Shixia Liu.

TVCG, 2018. [pdf]

Towards Better Analysis of Deep Convolutional Neural Networks

Mengchen Liu, Jiaxin Shi, Zhen Li, Chongxuan Li, Jun Zhu, and Shixia Liu.

TVCG, 2017. [pdf]

Most cited paper of TVCG in 2017.

Plenopatch: Patch-based Plenoptic Image Manipulation

Fanglue Zhang, Jue Wang, Eli Shechtman, Ziye Zhou, Jiaxin Shi, and Shimin Hu.

TVCG, 2017. [paper]